Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 04 2019

noelle
4401 5bad 500
Reposted fromsoftboi softboi viaPinkpills Pinkpills
noelle
Pamiętasz jak chciałeś tego co, teraz masz?
— volant
Reposted frommadeliine madeliine vianamehercarmen namehercarmen
noelle
Ten, kto ma poczucie własnej wartości, potrafi cieszyć się z tego, że innym przytrafiają się dobre rzeczy. Bez zazdrości, bez poczucia poniżenia ani bez wywyższania się.
— Pawlikowska B.
Reposted fromperfectsense perfectsense viaparamour paramour
noelle
6784 9eba 500
Reposted fromambiwalencja ambiwalencja viaparamour paramour
noelle
To wcale nie tak, że dorośli przestają się kochać. Mnóstwo osób jest razem przez wiele lat, aż do dnia, w którym jedno umiera. Jednak są też tacy, którzy się rozstają, z wielu powodów. Czasem miłości jest zbyt mało i nie starcza na długo, czasem jest jej tak dużo, że krępuje ich i ogranicza. Wówczas nie czują się wolni. Zawsze jednak powinni się rozstać, jeśli osobno mogą być szczęśliwsi.
— Katarzyna Rygiel - 'Pod powiekami'
Reposted fromwetryagain wetryagain viaparamour paramour
noelle
7836 0801 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
noelle
7845 d6f9 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
noelle
7850 8d22 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
noelle
7854 936d 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
noelle
7860 1b11 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
noelle
7861 0587 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
noelle
7863 4411 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
noelle
7865 da79 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
noelle
7868 252c 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
noelle
2032 c0de 500

November 09 2018

2223 4b17 500
Reposted frombrumous brumous viajointskurwysyn jointskurwysyn
noelle
noelle
8286 c49c 500
Reposted frommangoe mangoe vianamehercarmen namehercarmen
noelle
5006 2979
Reposted fromxalchemic xalchemic vianamehercarmen namehercarmen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl