Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 12 2019

noelle
5414 d926 500
noelle
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
noelle
4100 e816 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianothingwrong nothingwrong
noelle
noelle
Chciałbym się jeszcze powłóczyć z Tobą, póki żyjemy i mam Cię obok.
— Koniec Świata ''Oranżada''
Reposted frompsychodelik psychodelik vianothingwrong nothingwrong
4637 b6f2 500
Reposted fromdivi divi vianothingwrong nothingwrong
noelle
Pamiętasz jak chciałeś tego co, teraz masz?
— volant
Reposted frommadeliine madeliine vianamehercarmen namehercarmen
8929 1e43 500
noelle
4548 85b5
noelle
Reposted fromtwice twice vianothingwrong nothingwrong
noelle
Jedźmy gdzieś, błagam. Potrzebuję ucieczki, oderwania, zapomnienia.
— jestem zmęczona
noelle
5009 4e98
Reposted fromsoftboi softboi vianothingwrong nothingwrong
noelle
W głowie kołatało mi się zdanie z wiersza Cummingsa: "Lubię swe ciało, kiedy jest przy twoim ciele". To prawda, (...). Przy tobie o wiele bardziej lubię siebie i swoje ciało.
— Jill Santopolo - "Światło, które utraciliśmy"
noelle
6391 d765
Reposted fromciarka ciarka viajointskurwysyn jointskurwysyn
5681 fb1f 500
Reposted fromidiod idiod viajointskurwysyn jointskurwysyn
noelle
6119 885f 500
Reposted frommalice malice viajointskurwysyn jointskurwysyn
noelle
Marek Hłasko w liście do Agnieszki Osieckiej
Reposted fromhormeza hormeza viajointskurwysyn jointskurwysyn
noelle
1297 5b33
Reposted fromeditta editta viajointskurwysyn jointskurwysyn
noelle
noelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl