Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 05 2020

noelle
0500 7271 500
Reposted from0 0 viadzisniezasne dzisniezasne
noelle
3399 b36d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianothingwrong nothingwrong
Sponsored post
feedback2020-admin
noelle
8671 f65a
noelle
noelle
Reposted fromshakeme shakeme viadzisniezasne dzisniezasne
noelle
2793 876e 500
Reposted fromsunsexdrugs sunsexdrugs viadzisniezasne dzisniezasne
noelle
0002 1ada 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadzisniezasne dzisniezasne
noelle
3825 9171 500
Reposted frommaybeyou maybeyou vianothingwrong nothingwrong
noelle
Och, my, ludzie zamiast po prostu żyć, wyświetlamy sobie filmy, których nikt nigdy nie nakręcił i prawdopodobnie nigdy nie nakręci. O ile łatwiej byłoby przeżyć życie raz, w rzeczywistości, zamiast przeżywać je wielokrotnie w naszych umysłach.
— Anna H. Niemczynow
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabagatela bagatela
noelle
2999 0afa 500
Reposted fromlaters laters viabagatela bagatela
noelle
4233 ee7a
Reposted fromdusielecc dusielecc viabagatela bagatela

April 30 2020

0689 d17c 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viaPinkpills Pinkpills
3851 e906 500
noelle
2108 f2f5 500

midnight-spectrum-again:

omghotmemes:

A more accurate calendar for 2020 so far.

Yes

noelle
3535 27a1 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaPinkpills Pinkpills
noelle
3589 c3d0
Reposted fromEtnigos Etnigos viaPinkpills Pinkpills
noelle
noelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...