Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 05 2019

noelle
6722 443f 500
Reposted from1911 1911 viawelcometowonderland welcometowonderland
noelle
0216 f4b6
Reposted fromursa-major ursa-major viaparamour paramour
Sponsored post
soup-sponsored
5371 6093 500
rockyourmind, foods, 2010-2020.

So Long, and Thanks for All the Fish.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
noelle
Chciałabym ci zdradzić pewien mały sekret. Znają go ci, którzy przeżyli największe tragedie, a podejrzewam, że znasz go także i ty: słońce zawsze wschodzi. Zawsze.
Słońce wschodzi, gdy matki tracą dzieci, gdy mężczyźni tracą żony, gdy kraje pustoszy wojna. Słońce wschodzi, choćbyśmy przeżywali nie wiem jaki ból i cierpienie. Nawet jeśli jesteśmy absolutnie przekonani, że to koniec świata, nazajutrz słońce wzejdzie i tak. Nie należy więc oceniać miłości po tym, czy słońce wschodzi, czy nie. Dla słońca nie liczy się miłość. Dla słońca liczy się tylko wschodzenie.
— Taylor Jenkins Reid - "Rozstańmy się na rok"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaparamour paramour
noelle
Stoję w bolesnym szpagacie pomiędzy „zostaję” a zuchwałym raczej – „nigdy więcej”.
— Katarzyna Nosowska
noelle
Jestem jedną z tych osób, które mają radosne usposobienie, lecz smutną duszę.
Reposted fromnikami nikami vianamehercarmen namehercarmen
noelle
3921 7738
noelle

October 18 2019

noelle
8788 1cc4 500
Reposted fromyikes yikes viabagatela bagatela
noelle
noelle
Jest tylko jedne wyjście, które mogę ci przedstawić, bo widzę je codziennie. Trzeba żyć. Angażować się we wszystko i starać się nie myśleć o siniakach.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaparamour paramour
5086 5899
Reposted fromzombielesbian zombielesbian viaparamour paramour
noelle
0461 1345 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaPinkpills Pinkpills
noelle
6465 df67 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaPinkpills Pinkpills
noelle
2344 5ac3 500
Reposted fromnenya nenya viaPinkpills Pinkpills
noelle
Każdy może na ciebie spojrzeć, lecz spotkanie kogoś, kto widzi ten sam świat co ty, jest zjawiskiem dość rzadkim.
— John Green – Żółwie aż do końca
Reposted fromnyaako nyaako viaPinkpills Pinkpills
noelle
noelle
0235 3923
Reposted frommiststueck miststueck viaPinkpills Pinkpills
noelle
0384 ecac
Reposted fromverronique verronique viaPinkpills Pinkpills
noelle
1711 64bf 500
Reposted fromcarmenluna carmenluna viaPinkpills Pinkpills
noelle
6474 e135 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaPinkpills Pinkpills
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...